فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

آموزش بیماران‏ Celiac

آموزش بیماران:

 کلینیک فوق تخصصی سلیاک پورسینای حکیم با هدف آموزش بیماران تازه تشخیص داده شده در زمینه شناخت بیماری، نحوه رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، نحوه مراقبت و پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض بیماری ، راهکارهای سازگاری با سبک زندگی بدون گلوتن از سه رویکرد اصلی استفاده نموده است.

  1. تهیه متریالهای آموزشی شامل پمفلت، کتاب، فیلم آموزشی در زمینه بیماری وتغذیه گلوتن فری
  2. برگزاری همایشهای علمی برای بیماران
  3. آموزش گروهی بیماران
  4. آموزش چهره به چهره

و در یکی از این سه حوزه زیر برنامه های آموزشی خود را تدوین و اجرا نموده است.

1) آموزش عمومی جامعه در زمینه شناخت بیماری

2) آموزش بیماران برای زندگی با سلیاک

    3) آموزش خانواده ها برای حمایت ازعضو سلیاکی خانواده با توجه به تغییر بزرگی که در زندگی آنها ایجاد می شود.

           5) پمفلت های آموزشی سلیاک

          6) همایشهای علمی بیماران در زمینه بیماری سلیاک

         7) فیلم های آموزش تغذیه و آشپزی بدون گلوتن